Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/2533 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2019年 9月 1日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2019-09-01
緯度経度:36.187737, 139.703068
所在地:茨城県古河市長谷町(08204)
場所:自治会館
種類:月待塔, 十九夜塔
像容(刻像):如意輪観音
プロジェクト:月待ビンゴ