Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/2823 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2019年 10月 27日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2019-10-27
緯度経度:35.993371, 139.860706
所在地:千葉県野田市船形(12208)
場所:びんずる庵
種類:月待塔, 十九夜塔
造立年(和暦):明和六年
造立年(西暦):1769
像容(刻像):如意輪観音
プロジェクト:月待ビンゴ