Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/2919 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2019年 11月 11日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2019-11-11
緯度経度:35.598375, 139.358755
所在地:東京都町田市小山町(14151)
場所:路傍
種類:月待塔, 二十三夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ