Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/318 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2017年 10月 8日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2017-10-08
緯度経度:35.8105821, 139.9202575684
所在地:千葉県松戸市馬橋(12207)
場所:中根寺
種類:月待塔, 十九夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ