Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/3180 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2020年 2月 25日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2020-02-25
緯度経度:35.669845, 139.206585
所在地:東京都八王子市上恩方町(13201)
場所:路傍
種類:月待塔, 二十三夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ