Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/46 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2017年 1月 27日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2017-01-27
緯度経度:35.5903928, 139.4549102783
所在地:東京都町田市野津田町(13209)
場所:綾部不動堂
種類:月待塔, 二十三夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ