Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/480 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2017年 12月 30日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2017-12-30
緯度経度:36.2547783, 139.7429504395
所在地:栃木県小山市大字乙女(09208)
場所:観音堂
種類:月待塔, 十九夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ