Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/55 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2017年 2月 16日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2017-02-16
緯度経度:35.7299375, 139.1845855713
所在地:東京都あきる野市乙津(13228)
場所:徳雲院
種類:月待塔, 二十三夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ