Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/557 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2018年 2月 17日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2018-02-17
緯度経度:35.847709, 139.913035
所在地:千葉県流山市思井(12220)
場所:熊野神社
種類:月待塔, 十九夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ