Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/712 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2018年 5月 5日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2018-05-05
緯度経度:35.7572667, 140.3073577881
所在地:千葉県成田市並木町(12211)
場所:不動塚
種類:月待塔, 十九夜塔
像容(刻像):子安観音
プロジェクト:月待ビンゴ