Permalink:https://map.sekibutsu.info/archive/883 マップ
データ作成者:Takashi KOIKE
データ作成日:2018年 7月 22日
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
写真撮影日:2018-07-22
緯度経度:36.4330429, 139.8632507324
所在地:栃木県下野市石橋(09216)
場所:愛宕神社
種類:月待塔, 二十六夜塔
プロジェクト:月待ビンゴ